Túrázók felszerelt szállása

Adatvédelmi irányelvek

 

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

(ÁSZF)

 

 1. A Szolgáltató adatai:

 

Név:                                                    Tóth Lászlóné

Székhely:                                           3893 Fony, Rákóczi út 13.

Nyilvántartásba vezető szerv:         Nemzeti Adó- és Vámhivatal

Adószám:                                           76613164-1-25

NTAK Szállás regisztrációs szám:     MA22046717

Nyilvántartást vezető szerv:                       Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt.

Telefonszám:                                     +3630/910 7465

E-mail cím:                                        zoldkapus@gmail.com

 

A tárhelyszolgáltató adatai:                        Név:                                     DotRoll Kft.

Székhely/telephely:      Budapest, Fogarasi út 3-5, 1148

Adószám:                           13962982-2-42

 

E-mail:                                 support@dotroll.com

 

 

A Szolgáltató tekintetében, a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvény szerinti magatartási kódex nem áll rendelkezésre.

 

 1. A Szolgáltató weboldalának címe:

 

www.szallaszemplen.com

 

 1. Fontosabb fogalom meghatározások:

 

 • Szoba: a weboldalon, közösségi oldalakon, vagy személyesen bemutatott, lefoglalható, vendégházban igénybe vehető helyiség, mely a szerződés tárgyát képezi.

 

 • Szolgáltató: a vendégházban található szobák felett rendelkezési jogosultsággal bíró személy, aki a szobát a Vendég részére kiadja.

 

 • Vendég: a Szolgáltató által bemutatott vendégházat, vagy annak egy helyiségét bizonyos időre igénybe vevő, használó személy.

 

 • Fogyasztó: az önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységén kívül eső célok érdekében eljáró természetes személy.

 

 1. Az Általános Szerződési Feltételek elérhetősége:

 

A Szolgáltató a hatályos Általános Szerződési Feltételeit internetes weboldalán teszi közzé, elektronikus levélben küldi el, vagy a vendégházban teszi elérhetővé a Vendég számára.

 

 1. Az Általános Szerződési Feltételek tartalma:

 

Jelen Általános Szerződési Feltételek a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatásokat igénybe vevő Vendég jogait és kötelezettségeit, a szerződő felek közötti megállapodás feltételeit tartalmazza. Az Általános Szerződési Feltételek érvényesek a www.szallaszemplen.com weboldalon, elektronikus levélben, vagy egyéb úton történő foglalás esetén. Ezen feltételek az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 5. §. (1) bekezdése szerinti általános szerződési feltételeknek minősülnek, továbbá a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Kormányrendelet rendelkezéseinek megfelelő tájékoztatást, szabályozást tartalmaznak. A jelen Általános Szerződési Feltételek bizonyos rendelkezései kizárólag a Fogyasztóként eljáró Vendégekre vonatkoznak.

 

Jelen Általános Szerződési Feltételek minden olyan foglalásra és szolgáltatás igénybevételére kiterjednek, melyet a Vendég a Szolgáltató internetes oldaláról, elektronikus levélben, vagy egyéb úton történő megrendeléssel kezdeményez. A foglalás során a Vendég, ha a Szolgáltató szolgáltatásait igénybe kívánja venni, köteles elfogadni a jelen Általános Szerződési Feltételek rendelkezéseit, amit a foglalás során a weboldalon, az űrlapon található jelölő négyzet kiválasztásával, elektronikus levélben, illetve szóban tehet meg. Amennyiben a Szolgáltató a szállásdíj megfizetését megelőzően, szabályszerűen közzéteszi, vagy elküldi/átadja a Vendég részére a jelen Általános Szerződési Feltételek elnevezésű dokumentumot, de a Vendég az Általános Szerződési Feltételek elfogadásával kapcsolatban nem küld/ad visszajelzést a Szolgáltató részére, azonban a szálláshelyet lefoglalja, vagy a szállásdíj összegét (vagy annak egy részét) megfizeti a Szolgáltatónak, úgy kell tekinteni, hogy a Vendég az Általános Szerződési Feltételek rendelkezéseit elfogadta. Az Általános Szerződési Feltételek rendelkezéseinek elfogadása esetén a jelen Általános Szerződési Feltételek szerinti szerződés jön létre a Szolgáltató és a Vendég között.

 

 1. Az Általános Szerződési Feltételek hatálya:

 

Jelen Általános Szerződési Feltételek 2022. november 1. napján lép hatályba, ez megegyezik az Általános Szerződési Feltételek weboldalon való közzétételének napjával. Az Általános Szerződési Feltételek rendelkezései a hatálybalépés napjától valamennyi Vendégre és foglalásra hatályosak.

 

A Vendég a foglalás elküldése/közlése előtt nyilatkozik arról, hogy a mindenkor hatályos Általános Szerződési Feltételek rendelkezéseit ismeri, az abban foglaltakat elolvasta és megértette, tudomásul vette és kifejezetten elfogadja. A Vendég a foglalás elküldésével/közlésével elismeri, hogy a mindenkor hatályos Általános Szerződési Feltételek a felek közötti szerződés elválaszthatatlan részét képezi.

 

A Szolgáltató fenntartja a jogot jelen Általános Szerződési Feltételek rendelkezéseinek módosítására. Módosítás esetén a foglalás elküldésének/közlésének időpontjában érvényben és hatályban lévő Általános Szerződési Feltételek kerülnek alkalmazásra.

 

 1. A szerződés létrejötte:

 

Weboldalon, e-mailen, telefonon, közösségi oldalakon történő foglalás esetén, a szerződés elektronikus úton jön létre, azzal, hogy Vendég a vendégházat, vagy annak egy helyiségét lefoglalja, foglalását elküldi, és azt a Szolgáltató visszaigazolja (kifejezetten elfogadja a Vendég ajánlatát) a Vendég által megadott elektronikus levelezési címére, az adatvédelmi rendelkezések betartása mellett. A Szolgáltatónak jogában áll az igazolás visszaküldését követően is a szerződéstől elállni, annak teljesítésére tőle már el nem várható okok miatt (pl.: a vendágházat már nem adja ki, a tevékenységet nem folytatja, műszaki hiba, vis maior, betegség, stb.). Elállás esetén a Szolgáltató köteles elszámolni a Vendéggel, amennyiben pénzmozgás történt.

 

A szálláshely a www.szallaszemplen.com weboldalon kerül bemutatásra. Az esetleges elírásokért, téves adatokért a Szolgáltató felelősséget nem vállal.

 

A „Szobafoglalás” menüpontra kattintva érhető el az űrlap, melynek használatával a Vendég jelezheti foglalási szándékát. Az űrlapon megadásra kerül a Vendég neve, e-mail címe és telefonszáma. Az űrlap kitöltését és elküldését követően Szolgáltató felveszi a kapcsolatot a Vendéggel és egyeztetésre kerülnek a foglalással kapcsolatos részletek.

A weboldalon jelzett foglalási szándék nem jelenti a szálláshely tényleges lefoglalását, erre kizárólag a részletek egyeztetését követően, Szolgáltató visszajelzését követően kerül sor.

 

A foglalási szándék Szolgáltatóhoz történő beérkezését követő 24 órán belül a Szolgáltató felveszi a kapcsolatot a Vendéggel és tájékoztatja a foglalással kapcsolatos feltételekről. A feltételek elfogadásáról a Vendég elektronikus levélben értesíti a Szolgáltatót, aki a foglalást visszaigazolja. A visszaigazolás megküldésével jön létre a szerződés a Vendég és a Szolgáltató között, ezzel a Szolgáltató kinyilvánítja, hogy elfogadja a Vendég foglalását.

 

A szállásdíj megfizetésére a foglalt időpontot megelőzően kerül sor. A díjat előre utalással, SZÉP kártyával, vagy (Szolgáltató előzetes írásbeli jóváhagyása esetén) a lefoglalt vendégház helyszínén készpénzzel lehet kiegyenlíteni.

 

Szolgáltató a szállásdíj összegéről számlát állít ki a Vendég részére.

Jelen Általános Szerződési Feltételek alapján, a foglalás időtartama alatt a Vendég jogosult a helyiség kizárólagos használatára.

 

A honlapon közölt információk nem minősülnek a Szolgáltató részéről szerződés megkötésére vonatkozó ajánlatnak. A jelen Általános Szerződési Feltételek hatálya alá tartozó foglalások esetén a Vendég minősül ajánlattevőnek, és a szerződés annak Szolgáltató által történő elfogadásával jön létre a jelen Általános Szerződési Feltételek rendelkezései szerint.

 

A foglalás elküldésével a Vendég kifejezetten tudomásul veszi, hogy ajánlatát megtettnek kell tekinteni, és nyilatkozata – a Szolgáltató jelen Általános Szerződési Feltételek szerinti visszaigazolása esetén – fizetési kötelezettséget von maga után.

 

A Vendég elfogadja, hogy az ily módon kötött szerződés nem minősül írásban megkötöttnek, és arra Magyarország joga irányadó. A szerződésre a jelen Általános Szerződési Feltételek rendelkezései vonatkoznak.

A szerződés magyar nyelven jön létre, a Szolgáltató elektronikus formában tárolja azt, a szerződés egyéb módon nem kerül iktatásra.

 

 1. Ügyfélszolgálat:

 

A Szolgáltató a jelen Általános Szerződési Feltételekben írt elérhetőségein válaszol a Vendégek foglalással, vagy a szálláshellyel kapcsolatos kérdéseire.

 

 1. Adatbeviteli hibák javításának lehetősége:

 

A foglalás során a Vendégnek lehetősége van a megadott adatok javítására, vagy törlésére.

 

Ha a foglalás elküldését követően szeretné a Vendég módosítani a megadott adatokat, ezt a Szolgáltató jelen Általános Szerződési Feltételekben megadott elérhetőségein tudja jelezni a Szolgáltató irányába.

 

A Vendég a foglalás véglegesítésével tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató a Vendég hibás adatbeviteléből, illetve a pontatlanul közölt adatokból keletkező károkért nem vonható felelősségre.

 

A foglalás során pontatlanul megadott elektronikus levelezési cím, vagy a postafiók tárhelyének telítettsége a visszaigazolás hiányát okozhatja, ami megakadályozhatja a szerződés létrejöttét. Ilyen esetekben a Szolgáltató megpróbál egyéb módon kapcsolatba lépni a Vendéggel.

 

 1. Szolgáltatás díja:

 

A weboldalon feltüntetett díjak érvényes fogyasztói árak, melyek pénzneme magyar Forint. A szállásdíj az Általános Forgalmi Adót nem tartalmazza, mert a Szolgáltató nem ÁFA alany.

A feltüntetett díjak az idegenforgalmi adó összegét nem tartalmazzák. Ez az összeg külön sem kerül felszámításra, a Szolgáltató által a weboldalon közölt információk alapján.

 

Háziállat elhelyezésére előzetes egyeztetést követően sincs lehetőség, a szolgáltató által jelzett díj megfizetése ellenében sem.

 

A Szolgáltató fenntartja az árváltoztatás jogát.

 

A Szolgáltató által küldött visszaigazolást követően a szállásdíj fizetendő végösszege nem változik. Előfordulhat azonban, hogy valamilyen technikai hiba vagy elírás következtében a piaci ártól jelentősen eltérő, téves ár jelenik meg a weboldalon, egyéb tájékoztatóban. Ilyen esetben a Szolgáltató megkeresi a Vendéget egyeztetés céljából. Az ilyen foglalásokat a Szolgáltató nem tekinti érvényesnek, és az ebből eredő károkért a Szolgáltató nem vállal felelősséget. Szolgáltató mindent megtesz annak érdekében, hogy a szállásdíjat pontosan tüntesse fel weboldalán. Amennyiben minden gondossága ellenére hibás ár került feltüntetésre, a Szolgáltató nem kötelezhető arra, hogy a szálláshely szolgáltatást hibás áron biztosítsa.

 

 1. Fizetési és lemondási feltételek:

 

Ha a szerződés teljesítés olyan okból hiúsul meg, amelyért a Szolgáltató nem felelős (pl. vis maior, baleset, betegség, műszaki hiba, harmadik fél hibája, csőtörés stb.), a szállásdíj összege nem jár vissza a Vendég részére. A szolgáltatás új időpontban kerül teljesítésre.

 

Az esetlegesen felmerülő egyéb költségek – átutalással történő fizetés esetén – a szolgáltatás nyújtását megelőzően esedékesek, legkésőbb a lefoglalt időpontot megelőző nap 10.00 óráig. Készpénzes fizetés esetén a szolgáltatásnyújtást megelőzően, a helyszínen van lehetőség a díj kiegyenlítésére.

 

Az átutalást a Szolgáltató akkor tekinti elfogadottnak, ha annak összege a bankszámláján jóváírásra került. Ha a foglalás elküldését követő 8 munkanapon belül nem érkezik meg a szállásdíj összege Szolgáltató bankszámlájára, a Szolgáltató felveszi a kapcsolatot a Vendéggel. Ha nem sikerül kapcsolatba lépni a Vendéggel, a foglalás törlésre kerül.

 

A Szolgáltató jogszabályi kötelezettségének eleget téve felhívja a Vendég figyelmét, hogy a szerződési nyilatkozat megtétele (foglalás elküldése) a Szolgáltató javára teljesítendő fizetési kötelezettséget von maga után.

 

Vendég jogosult a foglalást lemondani a Szolgáltatóhoz intézett egyoldalú jognyilatkozatával, indokolási kötelezettség nélkül.

 

 • Ha a lemondásra több, mint 8 naptári nappal a lefoglalt dátumot megelőzően kerül sor, úgy Szolgáltató a szállásdíj teljes összegét visszautalja a Vendég bankszámlájára. SZÉP kártyával történő fizetés esetén Szolgáltató jogosult ez esetben is 10.000 Ft összegű adminisztrációs költséget érvényesíteni (visszatartani).
 • Ha az időpont lemondására a lefoglalt dátumot megelőző 7 naptári napon belül kerül sor, Szolgáltató nem téríti vissza a szállásdíj összegét, a ki nem egyenlített díj is esedékessé válik, Vendég köteles azt átutalni Szolgáltató bankszámlájára.
 • Elő-, és utószezonban, ha a lemondásra több, mint 8 naptári nappal (de kevesebb, mint 7 naptári nappal) a foglalás dátumát megelőzően kerül sor, úgy Szolgáltató a szállásdíj 50%-ának megfelelő összeget visszautalja a Vendég bankszámlájára.

 

Amennyiben a foglalás időtartama – a felek megállapodása alapján – meghosszabbításra kerül, úgy Vendég köteles az új időtartamra megállapított díjat előre megfizetni Szolgáltató részére.

 

Amennyiben a Szolgáltató úgy ítéli meg, hogy egy adott személy (akár a Vendég, akár az általa a lefoglalt szobába engedett más személy) viselkedése nem megfelelő, úgy lehetősége van őt távozásra kérni. Ebben az esetben Szolgáltató nem köteles visszatéríteni a szállásdíj összegét.

 

Ha a Szolgáltató a saját hibájából, vagy önhibáján kívül, akár a szolgáltatás egészével, akár egy részének teljesítésével késedelembe esik, az előre egyeztetett időpontban nem áll rendelkezésre, a szolgáltatás az ő hibájából nem vehető igénybe, akkor köteles az elmaradást pótolni és egy új időpontban nyújtani a szolgáltatást. Amennyiben az új időpont a Vendég számára nem megfelelő, Szolgáltató a szállásdíj teljes összegét haladéktalanul megfizeti a Vendég részére. Ezen kívül a Vendég nem jogosult egyéb jogcímen költségtérítésre.

 

 1. Teljesítési idő, a teljesítés módja, felelősség:

 

A teljesítés időpontja a foglalt helyiség rendelkezésére bocsátása a foglalt időpontban, a foglalás időtartamára. A helyiség kizárólag akkor kerül átadásra Vendég részére, ha a díj összege átadásra/átutalásra került és az Szolgáltatóhoz megérkezett.

 

Vendég köteles előzetesen tájékoztatni Szolgáltatót arról, hogy hány fő tartózkodik a lefoglalt szobában a foglalás időtartama alatt, köteles továbbá a szálláshelyen tartózkodó személyek adatait megadni a Szolgáltató részére.

Egyedi igényekkel kapcsolatban Szolgáltató a zoldkapus@gmail.com elektronikus levelezési címen várja a megkereséseket.

 

Szolgáltató a szoba elfoglalásának idejéről elektronikus levélben és a weboldalon tájékoztatja a Vendégeket. Amennyiben a Vendég a meghatározott időpontban nem érkezik meg, Szolgáltató nem köteles adott napon átadni a szálláshelyet a Vendég számára. Amennyiben a Vendég másnap sem érkezik meg Szolgáltató jogosult a szálláshelyet újból értékesíteni, a szállásdíj visszafizetésére nincs lehetőség.

Vendég köteles a szálláshely házirendjében foglaltakat betartani.

 

A lefoglalt vendégházban az eszközök, bútorok, berendezések rendeltetésszerűen használhatók. Vendég köteles a foglalás időtartamát követően a helyiséget és a berendezést eredeti, rendezett állapotba állítani.

 

Szolgáltató a Vendégek által elhagyott tárgyakért, eszközökért felelősséget nem vállal. Szolgáltatót nem terheli felelősség továbbá a szálláshelyen tárolt csomagokért, értéktárgyakért, eszközökért sem.

 

A Szolgáltató szavatol azért, hogy a foglalt szoba a jelen Általános Szerződési Feltételek szerinti használatra alkalmas. Felek erről az átadással egyidőben közösen meggyőződnek.

 

A szálláshely bizonyos részei a Vendégek által nem használhatók, ezek Szolgáltató által lezárásra kerülnek. Szolgáltató ezen helyiségekről a házirendben ad tájékoztatást. Amennyiben a Vendég ezen helyiséget a tájékoztatás és tiltás ellenére használja, vagy oda illetéktelenül belép, köteles az esetlegesen okozott kárt megtéríteni Szolgáltató részére. Szolgáltató nem vállal felelősséget a lezárt helyiségekben esetlegesen bekövetkező kár, vagy egészségkárosodás miatt.

 

A Vendég a helyiséget tiszta, használatra alkalmas állapotban veszi át és kötelezettséget vállal arra, hogy azt rendeltetésszerűen, a tőle elvárható gondossággal használja. A Vendég köteles gondoskodni a szoba és a berendezési tárgyak állagának megóvásáról. Ha a berendezés a Vendég (vagy hozzátartozója, egyéb harmadik fél) hibájából megsérül, meghibásodik, megsemmisül, elvész, használhatatlanná válik, a Vendég köteles a berendezés bekerülési értékét megtéríteni Szolgáltató részére.

Az igénybe vett helyiségben bekövetkezett károk miatt Vendég köteles teljes körűen helytállni. Vendég köteles megtéríteni azt a kárt is, amit nem a Szolgáltatónak okozott.

 

Vendég a jelen Általános Szerződési Feltételekből eredő jogait a Szolgáltató előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül nem ruházhatja át, a helyiséget nem adhatja albérletbe, annak használatát nem engedheti át 3. személynek. Ha a Vendég a helyiséget a Szolgáltató engedélye nélkül engedi át másnak használatra, felelős azokért a károkért is, amelyek e nélkül nem következtek volna be.

 

A Vendég a szolgáltatást és a szálláshelyet saját felelősségére veszi igénybe.

A helyiség nem megfelelő, rendeltetésellenes használatából eredő károkért, az esetleges balesetekért Szolgáltatót semmilyen felelősség nem terheli.

 

Vendég tudomásul veszi, hogy köteles minden olyan információról, tényről haladéktalanul értesíteni Szolgáltatót, amely az igénybe vett szálláshellyel kapcsolatba hozható, a további kár bekövetkezésének megelőzése érdekében. Szolgáltató nem vállal felelősséget a tudomásán kívüli tények miatti és a megfelelő tájékoztatás elmaradásából eredő problémákért, egészségkárosodásért.

 

 1. Kijelentkezés, a szerződés felmondása:

 

A távozás napján a Vendég a szálláshelyet köteles elhagyni a Szolgáltató által a weboldalon és elektronikus levélben megjelölt időpontig. Hosszabbításra kizárólag a Szolgáltató írásbeli visszaigazolása esetén van lehetőség.

 

A foglalás időtartamának lejártakor Vendég köteles a szobát és a berendezési tárgyakat, eszközöket hibátlan, további használatra alkalmas állapotban a Szolgáltatónak visszaszolgáltatni.

 

Amennyiben a Vendég a foglalt időszak utolsó napját megelőzően távozik, Szolgáltató jogosult a szálláshelyet újra értékesíteni, Vendég nem jogosult a szállásdíjat, vagy annak egy részét visszakövetelni.

 

Szolgáltató jogosult a jelen Általános Szerződési Feltételek szerint létrejött szerződést egyoldalúan felmondani és a felmondást szóban közölni, az alábbi esetekben:

 • a Vendég nem tartja be a szálláshely házirendjét,
 • a Vendég a szálláshelyet, vagy annak berendezési tárgyait, eszközeit nem rendeltetésszerűen használja,
 • felszólítást követően, amennyiben a Vendég nem elfogadható magatartást tanúsít, vagy zavarja a szomszédokat,
 • nem érkezik meg a Vendég a Szolgáltató által megjelölt időpontban.

 

 1. Adatvédelem:

 

Szolgáltató kizárólag a hatályos jogszabályok rendelkezéseivel összhangban, az adatkezelési és adatvédelmi rendelkezések előírásait szigorúan betartva végzi a személyes adatok kezelését, figyelembe véve a jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság, a célhoz kötöttség, adattakarékosság, pontosság, korlátozott tárolhatóság alapelveit.

Szolgáltató megtesz minden olyan technikai és szervezési intézkedést, hogy Vendégei személyes adatait biztonságos, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679. rendelete által előírt módon kezelje.

A személyes adatok kezelésével kapcsolatos Adatkezelési Tájékoztató a Szolgáltató weboldalán és székhelyén érhető el.

 

 1. A Szolgáltató tevékenységével kapcsolatos panaszkezelés:

 

Amennyiben a Vendég a Szolgáltató szolgáltatásával kapcsolatban nem elégedett, és panasszal szeretne élni a Szolgáltató felé, azt szóban, vagy írásban: postai úton (Tóth Lászlóné 3893 Fony, Rákóczi út 13.), vagy elektronikus levél formájában (zoldkapus@gmail.com) teheti meg.

 

A Szolgáltató minden panaszt kivizsgál. A szóbeli panaszt a Szolgáltató köteles azonnal megvizsgálni, és szükség szerint orvosolni. Ha a Vendég a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul köteles jegyzőkönyvet felvenni, és annak egy másolati példányát személyesen közölt szóbeli panasz esetén helyben a Vendégnek átadni.

 

Telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a Vendégnek legkésőbb 30 napon belül – az írásbeli panaszra adott válaszra vonatkozó előírásoknak megfelelően – az érdemi válasszal egyidejűleg megküldeni.

 

Az írásbeli panaszt a Szolgáltató – ha az Európai Unió közvetlenül alkalmazandó jogi aktusa eltérően nem rendelkezik – a beérkezését követően harminc napon belül köteles írásban, érdemben megválaszolni és intézkedni annak közlése iránt. Ennél rövidebb határidőt jogszabály, hosszabb határidőt törvény állapíthat meg. A panaszt elutasító álláspontját a Szolgáltató indokolni köteles. A telefonon vagy elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panaszt a Szolgáltató köteles egyedi azonosítószámmal ellátni.

 

A panaszról felvett jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell az alábbiakat:

 

 • a Vendég neve, lakcíme,
 • a panasz előterjesztésének helye, ideje, módja,
 • a Vendég panaszának részletes leírása, a Vendég által bemutatott iratok, dokumentumok és egyéb bizonyítékok jegyzéke,
 • a Szolgáltató nyilatkozata a Vendég panaszával kapcsolatos álláspontjáról, amennyiben a panasz azonnali kivizsgálása lehetséges,
 • a jegyzőkönyvet felvevő személy és – telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz kivételével – a Vendég aláírása,
 • a jegyzőkönyv felvételének helye, ideje,
 • telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz esetén a panasz egyedi azonosítószáma.

 

A Szolgáltató a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát három évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatni.

 

A panasz elutasítása esetén a Szolgáltató köteles a Vendéget írásban tájékoztatni arról, hogy panaszával – annak jellege szerint – mely Hatóság vagy Békéltető Testület eljárását kezdeményezheti. A tájékoztatásnak tartalmaznia kell továbbá az illetékes Hatóság, illetve a Vendég lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti Békéltető Testület székhelyét, telefonos és internetes elérhetőségét, valamint levelezési címét. A tájékoztatásnak arra is ki kell terjednie, hogy a Szolgáltató a fogyasztói jogvita rendezése érdekében igénybe veszi-e a Békéltető Testületi eljárást.

 

 1. Békéltető Testület, Fogyasztóvédelem:

 

A Szolgáltató ezúton tájékoztatja a Vendégeket, hogy amennyiben a Vendég nem ért egyet a Szolgáltató válaszával, melyet panaszára adott, az alábbi hatóságokhoz fordulhat:

 

Békéltető Testületi eljárás kezdeményezéséhez a Vendég lakóhelye szerinti illetőségű Békéltető Testülethez, vagy a Szolgáltató székhelye szerinti Békéltető Testülethez fordulhat a Vendég.

 

A Szolgáltató székhelye szerinti Békéltető Testület:

 

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Békéltető Testület

Cím: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.

Telefonszám:06-46-501-091

E-mail: bekeltetes@bokik.hu

Honlap: www.bokik.hu/bekelteto-testulet

 

Az egyes területileg illetékes Békéltető Testületek elérhetőségei:

 

Baranya Megyei Békéltető Testület

Cím: 7625 Pécs, Majorossy I. u. 36.

Levelezési cím: 7602 Pécs, Pf. 109.

Telefonszám: +36-72/507-154

Mobil: +36-20/283-3422

Fax: 06-72-507-152

E-mail: info@baranyabekeltetes.hu

Honlap: www.baranyabekeltetes.hu

 

Bács-Kiskun Megyei Békéltető Testület

Cím: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4.

Levelezési cím: 6001 Kecskemét Pf. 228.

Telefonszám: (+36) 76 501 525; (+36) 76 501 532

Mobil: (+36) 70 938 4765

Fax: 06-76-501-538

E-mail: bekeltetes@bacsbekeltetes.hu

Honlap: www.bacsbekeltetes.hu

 

Békés Megyei Békéltető Testület

Cím: 5600 Békéscsaba, Penza ltp. 5.

Telefon: 06-66-324-976

Fax: 06-66-324-976

E-mail: bekeltetes@bmkik.hu

Honlap: www.bmkik.hu/index.php?id=1317

 

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Békéltető Testület

Cím: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.

Telefonszám:06-46-501-091

E-mail: bekeltetes@bokik.hu

Honlap: www.bokik.hu/bekelteto-testulet

 

Budapesti Békéltető Testület

Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. I. em. 111.

Levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10.

Telefonszám: +36 (1) 488 21 31

Fax: 06-1-488-2186

E-mail: bekelteto.testulet@bkik.hu

Honlap: www.bekeltet.bkik.hu

 

Csongrád Megyei Békéltető Testület

Cím: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.

Telefonszám: 06-62-554-250/118

E-mail: bekelteto.testulet@csmkik.hu

Honlap: www.bekeltetes-csongrad.hu

 

Fejér Megyei Békéltető Testület

Cím: 8000 Székesfehérvár, Hosszúsétatér 4-6.

Telefonszám:06-22-510-310

Fax: 06-22-510-312

E-mail: bekeltetes@fmkik.hu

Honlap: www.bekeltetesfejer.hu

 

Győr-Moson-Sopron Megyei Békéltető Testület

Cím: 9021 Győr, Szent István út 10/a.

Telefonszám: 06-96-520-217

E-mail: bekeltetotestulet@gymskik.hu

Honlap: www.gymsmkik.hu/bekelteto

 

Hajdú-Bihar Megyei Békéltető Testület

Cím: 4025 Debrecen, Vörösmarty u. 13-15.

Telefonszám: 06-52-500-710; 06-52-500-745

Fax: 06-52-500-720

E-mail: bekelteto@hbkik.hu

Honlap: www.hbmbekeltetes.hu

 

Heves Megyei Békéltető Testület

Cím: 3300 Eger, Hadnagy utca 6. földszint 1. kapucsengő: 6

Postacím: 3300 Eger, Faiskola út 15.

Telefonszám: +36 36 416-660/105 mellék

Mobil: (30) 967-4336

E-mail: bekeltetes@hkik.hu

Honlap: www.hkik.hu/hu/content/bekelteto-testulet

 

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Békéltető Testület

Cím: 5000 Szolnok, Verseghy park 8. III. emelet 303-304. szoba

Telefonszám: 06-20-373-2570

E-mail: bekeltetotestulet@iparkamaraszolnok.hu

Honlap: www.jaszbekeltetes.hu

 

Komárom-Esztergom Megyei Békéltető Testület

Cím: 2800 Tatabánya, Fő tér 36.

Telefonszám: 06-34-513-010; 06-34-513-012

Fax: 06-34-316-259

Email: bekeltetes@kemkik.hu

Honlap: www.kemkik.hu/bekelteto-testulet

 

Nógrád Megyei Békéltető Testület

Cím: 3100 Salgótarján, Mártírok útja 4. fsz. 1.

Telefonszám: 06-32-520-860

Fax: 06-32-520-862

E-mail: nkik@nkik.hu

Honlap: www.bekeltetes-nograd.hu

 

Pest Megyei Békéltető Testület

Cím és levelezési cím: 1055 Budapest, Balassi Bálint utca 25. IV/2.

Telefon/Fax: 06-1-792-7881

E-mail cím: pmbekelteto@pmkik.hu

Honlap: www.panaszrendezes.hu

 

Somogy Megyei Békéltető Testület

Cím: 7400 Kaposvár, Anna u. 6.

Telefonszám: 06-82-501-026; 06-82-501-000

Fax: 06-82-501-046

E-mail: skik@skik.hu

Honlap: www.skik.hu/bekelteto-testulet-159

 

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Békéltető Testület

Cím: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2.

Telefon: 06-42-420-180

Fax: 06-42-420-180

E-mail: bekelteto@szabkam.hu

Honlap: www.bekeltetes-szabolcs.hu

 

Tolna Megyei Békéltető Testület

Cím: 7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25. III. emelet

Telefon: 06-74-411-661

Mobil: 06-30-664-2130

Fax: 06-74-411-456

E-mail: kamara@tmkik.hu, monus.greta@tmkik.hu

Honlap: www.tmkik.hu/hu/bekelteto-testulet

 

Vas Megyei Békéltető Testület

Cím: 9700 Szombathely, Honvéd tér 2.

Ügyfélfogadás címe: 9700 Szombathely, Rákóczi Ferenc u. 23.

Telefonszám: 06-94-312-356; 06-94-506-645

E-mail: pergel.bea@vmkik.hu

Honlap: www.vasibekelteto.hu

 

Veszprém Megyei Békéltető Testület

Cím: 8200 Veszprém, Radnóti tér 1. földszint 115-116.

Levelezési cím: 8200 Veszprém, Radnóti tér 1. Pf.: 220

Telefonszám: 06-88-814-121; +36-88-814-111

E-mail: info@bekeltetesveszprem.hu

Honlap: www.bekeltetesveszprem.hu

 

Zala Megyei Békéltető Testület

Cím: 8900 Zalaegerszeg, Petőfi út 24.

Telefonszám: 06-92-550-513

Fax: 06-92-550-525

E-mail: zmbekelteto@zmkik.hu

Honlap: www.bekelteteszala.hu

 

A Békéltető Testület olyan független testület, mely a megyei kereskedelmi és iparkamarák, illetve a Fővárosi Kereskedelmi és Iparkamara mellett működik. Létrehozásuk célja az volt, hogy megkíséreljék a Vendég és a Szolgáltató között fennálló vitás kérdéseket bíróságon kívül megoldani, elsősorban egyezséget létrehozni a két fél között és ezzel egyszerűen, gyorsan és hatékonyan segíteni a fogyasztói jogok érvényesülését.

 

A Békéltető Testülethez fordulás feltétele, hogy a Vendég megkísérelje a vitát közvetlenül a Szolgáltatóval rendezni. A Békéltető Testület eljárása ingyenes, a Vendégnek csak akkor merülhet fel fizetési kötelezettsége, amennyiben a Testület a Vendég hátrányára dönt.

 

A Békéltető Testület eljárása a Vendég kérelmére indul. A kérelmet a Békéltető Testület elnökéhez kell írásban benyújtani: az írásbeliség követelményének levél, távirat, távgépíró vagy telefax útján, továbbá bármely egyéb olyan eszközzel is eleget lehet tenni, amely a címzett számára lehetővé teszi a neki címzett adatoknak az adat céljának megfelelő ideig történő tartós tárolását, és a tárolt adatok változatlan formában és tartalommal történő megjelenítését.

 

A kérelemnek tartalmaznia kell:

 

 • a Vendég nevét, lakóhelyét vagy tartózkodási helyét,
 • a Szolgáltató nevét, székhelyét vagy érintett telephelyét,
 • az illetékes Békéltető Testület helyett kérelmezett Testület megjelölését,
 • a Vendég álláspontjának rövid leírását, az azt alátámasztó tényeket és azok bizonyítékait,
 • a Vendég nyilatkozatát arról, hogy a Vendég a Szolgáltatóval közvetlenül megkísérelte a vitás ügy rendezését,
 • a Vendég nyilatkozatát arra nézve, hogy az ügyben más Békéltető Testület eljárását nem kezdeményezte, közvetítői eljárás nem indult, keresetlevél beadására, illetve fizetési meghagyás kibocsátása iránti kérelemelőterjesztésére nem került sor,
 • a Testület döntésére irányuló indítványt,
 • a Vendég aláírását.

 

A kérelemhez csatolni kell azt az okiratot, illetve annak másolatát (kivonatát), amelynek tartalmára a Vendég bizonyítékként hivatkozik, így különösen a Szolgáltató írásbeli nyilatkozatát a panasz elutasításáról, ennek hiányában a Vendég rendelkezésére álló egyéb írásos bizonyítékot az előírt egyeztetés megkísérléséről.

Ha a Vendég meghatalmazott útján jár el, a kérelemhez csatolni kell a meghatalmazást.

 

Amennyiben a Vendég fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a Hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról. A fogyasztóvédelemről szóló törvény 45/A. § (1)-(3) bekezdéseiben, valamint a fogyasztóvédelmi hatóság kijelöléséről szóló 387/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet alapján általános fogyasztóvédelmi hatóságként a kormányhivatal jár el: https://www.kormanyhivatal.hu/hu/elerhetosegek

 

A Vendég jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény rendelkezései szerint.

 

 1. Online vitarendezés:

 

Az Európai Bizottság létrehozott egy honlapot, ahol a Vendégek (amennyiben Fogyasztóként járnak el) regisztrálhatnak és lehetőségük nyílik arra, hogy online szolgáltatáshoz kapcsolódó jogvitáikat ezen keresztül rendezzék, egy kérelem kitöltésével, elkerülve a bírósági eljárást. Ha a Vendég panaszt kíván tenni egy, az interneten vásárolt szolgáltatással kapcsolatban, és nem akar feltétlenül bírósághoz fordulni, igénybe veheti az online vitarendezés eszközét. A portálon lehetőség van kiválasztani a panasz kezelésével megbízni kívánt vitarendezési testületet.

 

Az online vitarendezési platform elérhetősége:

ODR link: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show&lng=HU

 

 1. Vegyes és záró rendelkezések:

 

Amennyiben kötelező erejű jogszabályi rendelkezés, vagy bírósági döntés jelen Általános Szerződési Feltételek bármely rendelkezését korlátozza vagy érvényteleníti, az nem érinti az Általános Szerződési Feltételek többi rendelkezésének érvényességét.

 

Jelen Általános Szerződési Feltételekben nem szabályozott kérdések tekintetében a Magyar Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. tv.) és az egyéb vonatkozó jogszabályi rendelkezések irányadók.

 

 1. Vonatkozó legfontosabb jogszabályok:

 

A felek között létrejött szerződésre különösen az alábbi jogszabályok vonatkoznak:

 

 • évi CLV. törvény a fogyasztóvédelemről;
 • évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről;
 • 45/2014 (II.26) kormányrendelet a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól.

 

Jelen Általános Szerződési Feltételek 2022. november 1. napján lépnek hatályba, az ezt követően létrejött foglalások, szerződések tekintetében alkalmazandók.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

 

 

TÓTH LÁSZLÓNÉ

 

 

HATÁLYOS:

 1. november 1. NAPJÁTÓL

VISSZAVONÁSIG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Az adatkezelő adatai:

 

Név:                                                    Tóth Lászlóné

Székhely:                                           3893 Fony, Rákóczi út 13.

Adószám:                                          76613164-1-25

NTAK Szállás regisztrációs szám:   MA22046717

Nyilvántartást vezető szerv:          Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt.

Telefonszám:                                    +3630/910 7465

E-mail cím:                                        zoldkapus@gmail.com

 

 1. Az Adatkezelési Tájékoztató célja:

 

Az adatkezelő magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. Jelen Adatkezelési Tájékoztató célja ügyfelei, partnerei, vendégei tájékoztatása személyes adataik kezelését illetően. Az adatkezelő kizárólag a hatályos jogszabályok rendelkezéseivel összhangban, az adatkezelési és adatvédelmi rendelkezések előírásait szigorúan betartva végzi a személyes adatok kezelését, figyelembe véve a jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság, a célhoz kötöttség, adattakarékosság, pontosság, korlátozott tárolhatóság alapelveit.

 

Az adatkezelő megtesz minden olyan technikai és szervezési intézkedést, hogy partnerei személyes adatait biztonságos, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679. rendelete által előírt módon kezelje.

 

Az adatkezelő fentieknek megfelelve alakította át hétköznapi tevékenységét, dolgozta ki a szabályzatait, nyilvántartásait, iratmintáit, tájékoztatóit.

 

Az adatkezelő adatkezeléseivel kapcsolatosan felmerülő adatvédelmi irányelvek folyamatosan elérhetők az adatkezelő székhelyén, weboldalán. Az adatkezelő fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató bármikori megváltoztatására. Természetesen az esetleges változásokról kellő időben értesíti közönségét.

 

Az adatkezelő elkötelezett ügyfelei és partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja vendégei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. Az adatkezelő a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja. Az adatkezelő az alábbiakban ismerteti adatkezelési gyakorlatát.

 

 1. Az Adatkezelési Tájékoztató személyi, tárgyi és időbeli hatálya:

 

A jelen Adatkezelési Tájékoztató személyi hatálya kiterjed az adatkezelőre, valamint azon természetes személyekre, akik adatait a jelen Tájékoztató hatálya alá tartozó adatkezelések tartalmazzák, továbbá azon személyekre, akik jogait vagy jogos érdekeit az adatkezelés érinti.

 

A Tájékoztató tárgyi hatálya kiterjed az adatkezelő tevékenysége során felmerülő összes adatkezelésre.

 

Jelen Tájékoztató a jóváhagyás napján lép érvénybe, további rendelkezésig, határozatlan ideig hatályos.

 

 1. Fontosabb fogalom meghatározások:

 

Személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre vonatkozó bármely információ. Azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító, vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális, vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.

 

Különleges adat: a személyes adatok különleges kategóriáiba tartozó minden adat, azaz a faji vagy etnikai származásra, politikai véleményre, vallási vagy világnézeti meggyőződésre vagy szakszervezeti tagságra utaló személyes adatok, valamint a genetikai adatok, a természetes személyek egyedi azonosítását célzó biometrikus adatok, az egészségügyi adatok és a természetes személyek szexuális életére, vagy szexuális irányultságára vonatkozó személyes adatok.

 

Egészségügyi adat: egy természetes személy testi vagy pszichikai egészségi állapotára vonatkozó személyes adat, ideértve a természetes személy számára nyújtott egészségügyi szolgáltatásokra vonatkozó olyan adatot is, amely információt hordoz a természetes személy egészségi állapotáról.

 

Adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés-továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, illetve megsemmisítés.

 

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza.

 

Adatfeldolgozó: az a természetes személy vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség, vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel.

 

Közös adatkezelők: ha az adatkezelés céljait és eszközeit két vagy több adatkezelő közösen határozza meg, azok közös adatkezelőnek minősülnek.

 

Harmadik fél: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval, vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak.

 

Az érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez.

 

Adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

 

 1. Jogszerű adatkezelés az adatkezelőnél:

 

A személyes adatok kezelésére az adatkezelőnél kizárólag az alábbi esetekben kerül sor:

 

 1. ha az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez,
 2. az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél,
 3. az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges,
 4. az adatkezelés az érintett vagy egy másik természetes személy létfontosságú érdekeinek védelme miatt szükséges,
 5. az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges.

 

Az adatkezelés jogszerűségét az adatkezelő a tevékenysége minden fázisában vizsgálja, csak olyan adatot és addig kezel, amelynek célját, jogalapját igazolni tudja. Valamely jogalap feltételének megszűnése esetén az adatkezelés csak abban az esetben folytatható, ha az adatkezelő megfelelő másik jogalapot tud igazolni.

 

A jogalapok igazolásának módja fő szabály szerint az írásbeliség, a ráutaló magatartással létrejött jogalap esetén is vizsgálni kell, hogy az utólag egyértelműen igazolható-e. Kétség esetén az észszerűség és a gazdaságosság szempontjaira tekintettel törekedni kell a ráutaló magatartással létrejött adatkezelés írásbeli megerősítésére.

 

A hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén az érintett írásbeli hozzájárulását adja a személyes adatai kezeléséhez. A hozzájárulás formai kötöttség nélküli, de az utólagos bizonyíthatóság papír, vagy elektronikus alapú írásbeli hozzájárulást igényel.

 

Jogi kötelezettség teljesítése jogalapon alapuló adatkezelés az érintett hozzájárulásától független, mivel az adatkezelést jogszabály határozza meg.

Az adatkezelés kötelező jellegétől függetlenül az érintett magánszeméllyel az adatkezelés megkezdése előtt közölni kell, hogy az adatkezelés kötelező és nem kerülhető el, továbbá az érintett számára az adatkezelés megkezdése előtt egyértelműen és részletesen tájékoztatást kell adni az adatai kezelésével kapcsolatos minden jelentős tényről.

 

A GDPR (Általános Adatvédelmi Rendelet) szerint abban az esetben is lehetőség van személyes adatok kezelésére, ha az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett magánszemély az egyik fél, vagy az adatkezelés, adatfelvétel a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges. Az adatkezelő a szerződés teljesítése jogalappal a szerződés megkötése, teljesítése, megszűnése céljából kezelhet személyes adatokat.

 

 1. Személyes adatok kezelése az adatkezelőnél:

 

Az adatkezelő vendégházat üzemeltet, szálláshely szolgáltatással áll vendégei rendelkezésére. Ezen tevékenység elvégzése során kerül kapcsolatba természetes személyek személyes adataival. Az alábbi adatkezelési tevékenységet folytatja:

 

 1. A vendégház üzemeltetése során az adatkezelő szerződéses partnerei magánszemélyek és jogi személyek egyaránt lehetnek. A szerződéses kapcsolat létrejöttét egy ajánlatkérés előzi meg, e-mailen, telefonon, az adatkezelő közösségi oldalain, vagy értékesítő partnerein keresztül érkező üzenet formájában. Az ajánlatkérő megadja nevét, telefonszámát, e-mail címét, ahova az adatkezelő elküldi vonatkozó ajánlatát. Ha az ajánlat elutasításra kerül, úgy az adatkezelő haladéktalanul, de legkésőbb 30 napon belül törli az érdeklődő személyes adatait. Ha az érintett nem jelez vissza az ajánlat elfogadásáról, vagy elutasításáról, az adatkezelő a személyes adatokat a foglalás tervezett dátumáig megőrzi, ezt követően haladéktalanul, de legkésőbb 30 napon belül törli azokat. A személyes adatok kezelésének jogalapja a szerződés létrehozása (Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pont).

Az ajánlat elfogadása esetén a megadott időpontban a vendégház foglalásra kerül. Szobafoglalásra az adatkezelő weboldalán (www.szallaszemplen.com) is van lehetőség. A foglaláskor létrejön a szerződéses kapcsolat a felek között. A foglalt időpontban a vendégek megérkezésekor, a helyszínen egy bejelentő lap kitöltésére kerül sor. A bejelentő lap a következő személyes adatokat tartalmazza: név, nemzetiség, születési idő, állandó lakhely, e-mail cím, telefonszám, igazolvány szám. A foglaláskor és a bejelentő lapon megadott személyes adatok kezelésének jogalapja a szerződésben vállalt kötelezettségek teljesítése (Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pont). Jogi személy esetén a kapcsolattartó személyes adatainak kezelésére kerül sor, mely az érintett hozzájárulása alapján történik (Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont).

 

 1. Az adatkezelő a turisztikai térségek fejlesztésének állami feladatairól szóló 2016. évi CLVI. törvény értelmében 2021. szeptember 1-től köteles a vendégek fényképes igazolványát elkérni, annak ellenőrzését elvégezni a szálláshelyre történő bejelentkezéskor. Jelen törvény 18 éven aluli személyekre (kisgyermek, csecsemő) is hatályos. A hivatkozott jogszabályban írt rendelkezések érvényesítése érdekében az adatkezelő az érintett személyi igazolványát/útlevelét/vezetői engedélyét kéri el. A személyes adatok kezelésére jogi kötelezettség teljesítése (Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés c) pont) érdekében, ezzel a jogalappal kerül sor. Az adatkezelő a jogszabályban foglalt kötelezettség teljesítése során birtokába jutott személyes adatokat kizárólag az adatszolgáltatás teljesítése érdekében végrehajtandó feladatai céljából, az azok ellátásához szükséges mértékben ismeri meg és kezeli. Az adatkezelő a vendégek törvényben meghatározott adatait a Kormány által kijelölt tárhelyszolgáltató által biztosított tárhelyen rögzíti. A Kormány által kijelölt tárhelyszolgáltató a Magyar Turisztikai Ügynökség (MTÜ). A törvénymódosítással bevezetett tárhely feladatait a Vendég Információs Zárt Adatbázis (VIZA) rendszer látja el.

 

 1. A bejelentő lap minden egyes vendég esetében kitöltésre kerül, így tehát 18 éven aluli gyermekek személyes adatai is rögzítésre kerülnek. A 18 éven aluli gyermek személyes adatainak kezelésére a törvényes képviselő hozzájárulásával kerül sor. A vendégek minden esetben nyilatkoznak arról, hogy megismerték és elfogadják az adatkezelő Adatkezelési Tájékoztatójában foglaltakat. A személyes adatok kezelésének jogalapja a szerződésben vállalt kötelezettség teljesítése (Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pont), a törvényes képviselő hozzájárulásával.

Az adatkezelő a turisztikai térségek fejlesztésének állami feladatairól szóló 2016. évi CLVI. törvény értelmében 2021. szeptember 1-től köteles a 18 éven aluli vendégek fényképes igazolványának ellenőrzését is elvégezni a szálláshelyre történő bejelentkezéskor. Az adatkezelő a személyes adatokat a Kormány által kijelölt tárhelyszolgáltató által biztosított tárhelyen rögzíti. A Kormány által kijelölt tárhelyszolgáltató a Magyar Turisztikai Ügynökség (MTÜ). A törvénymódosítással bevezetett tárhely feladatait a Vendég Információs Zárt Adatbázis (VIZA) rendszer látja el. Ebben az esetben a személyes adatok kezelésének jogalapja, jogi kötelezettség teljesítése (Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés c) pont).

 

 1. Az adatkezelő a szolgáltatás teljesítését követően számlát állít ki vendégei részére. A számla tartalmazza a vendég nevét, címét, esetleg adószámát. A számla kiállítása az adatkezelő jogszabályban rögzített kötelezettsége. A számlán szereplő személyes adatok kezelésének jogalapja tehát, jogi kötelezettség teljesítése (Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés c) pont). Az ilyen módon rögzített személyes adatokat az adatkezelő a jogszabályban írt megőrzési kötelezettségnek eleget téve, 5 évig tárolja.

 

 1. A vendégek adatai alapján kerül kitöltésre a Fizetővendéglátó Vendégkönyv, az adatok a NTAK – a Vendégem szálláshelykezelő szoftverben is rögzítésre kerülnek, valamint az idegenforgalmi adóbevalláshoz is információként szolgálnak. A Vendégem szoftver egy olyan egyszerűsített vendégnyilvántartó alkalmazás, amely az egyszerűsített feladatok ellátását szolgálja. A Magyar Turisztikai Ügynökség ingyenesen biztosítja a legfeljebb 8 szobával és 16 férőhellyel rendelkező szálláshelyek számára. Az adatkezelő is ezt a rendszert alkalmazza adatszolgáltatási kötelezettsége teljesítése érdekében. Az adatkezelő az ezekben a rendszerekben rögzített személyes adatokat, jogi kötelezettség teljesítése jogalappal (Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés c) pont) kezeli.

 

 1. Feladatai ellátása során az adatkezelő partnerei, vendégei e-mail címeit, telefonszámait kezeli, szerződéses kötelezettségei teljesítése (Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pont), vagy egyéni hozzájárulásuk (Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont) értelmében.

 

 1. Az adatkezelő szállító, alvállalkozó és szolgáltató partnerekkel is kapcsolatban áll. A partnerekkel való kapcsolattartás érdekében ezekben az esetekben is sor kerül személyes adatok kezelésére. Természetes személy vagy egyéni vállalkozó partner esetén az adatkezelés jogalapja szerződésben vállalt kötelezettség teljesítése (Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pont), jogi személy kapcsolattartója esetén a jogalap az érintett megfelelő tájékoztatáson alapuló hozzájárulása (Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont).

 

 1. Az adatkezelő elsősorban saját weboldalán (szallaszemplen.com) mutatja be tevékenységét, vendégházát. A weboldal működése során jelenleg nem alkalmaz cookie-kat, így ilyen jellegű személyes adatkezelésre nem kerül sor.

 

 1. Az adatkezelő közösségi oldalakat is üzemeltet, itt is sor kerül személyes adatok kezelésére. Az adatkezelő a közösségi oldalakon is népszerűsíti tevékenységét, ismerteti szolgáltatásait. Ezeket az oldalakat az adatkezelő marketing célokra használja, annak érdekében, hogy az érdeklődők megismerjék az általa üzemeltetett vendégházat. Az adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása (Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont).

 

 1. Az adatkezelő tevékenységével kapcsolatos panaszkezelés során az adatkezelés célja a panasz közlésének lehetővé tétele, az érintett és panasza azonosítása, valamint a törvény szerint kötelezően rögzítendő adatok felvétele, illetve a panasz kivizsgálása, annak rendezésével összefüggő kapcsolattartás.

Megtett panasz esetén az ügyintézés, és így a személyes adatok kezelése – a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény alapján – kötelező. Ennek értelmében a személyes adatok kezelésének jogalapja, jogi kötelezettség teljesítése (Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés c) pont).

 

Adatkezelő a fent írt adatkezelésekről adatkezelési nyilvántartást vezet. A nyilvántartás tartalmazza a személyes adatok törlésére megállapított határidőket is. A nyilvántartás jelen Adatkezelési Tájékoztató mellékletét képezi.

 

 1. Az adatkezelővel kapcsolatban álló adatfeldolgozók, közös adatkezelők:

 

Ha az adatkezelést az adatkezelő nevében más végzi, az adatkezelő kizárólag olyan adatfeldolgozókat vehet igénybe, amelyek megfelelő garanciákat nyújtanak az Általános Adatvédelmi Rendelet követelményeinek való megfelelésre, vagy az érintettek jogainak védelmét biztosító, megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket végrehajtják.

 

Az adatkezelő ezúton nyilatkozik, hogy munkája során kizárólag olyan adatfeldolgozókkal lép kapcsolatba, akik megfelelő garanciával rendelkeznek a GDPR rendeletnek való megfelelőségről és az érintettek jogainak védelmét biztosító, megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtásáról. Az adatfeldolgozók vonatkozó nyilatkozatai rendelkezésére állnak.

 

Az érintettek jelen Adatkezelési Tájékoztató megismerésével és tudomásul vételével elfogadják, hogy adatkezelő az alábbiakban felsorolt adatfeldolgozók és közös adatkezelők részére továbbítja személyes adataikat.

 

 • Az adatkezelő weboldalának tárhelyét biztosító társaság adatfeldolgozónak minősül:
 • DotRoll Kft.

 

 • Adatfeldolgozónak minősül az adatkezelő weboldalához hozzáférési jogosultsággal rendelkező partner:
 • Balázs Péter egyéni vállalkozó

 

 • Az adatkezelő levelezőrendszerének kiszolgálója adatfeldolgozó:
 • Google Ireland Limited
 • Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Írország

 

 • A közösségi oldalak használata miatt adatfeldolgozó és közös adatkezelő partner:
 • Meta Platforms Ireland Ltd.
 • 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Ireland

 

 • Twitter Inc.
 • 1355 Market Street, San Francisco, CA 94103

 

 • TikTok Technology Limited
 • 10 Earlsfort Terrace, Dublin, D02 T380, Írország
 • reports@tiktok.com

 

 • Az adatkezelő OTP, K&H és MKB SZÉP kártya elfogadóhelyként működik, ezzel kapcsolatban közös adatkezelőnek minősül:
 • OTP Pénztárszolgáltató és Tanácsadó Zrt.
 • Székhelye: 1133 Budapest, Váci út 76.
 • Postacíme: 1243 Budapest, Pf. 564.
 • E-mail címe: info@otpszepkartya.hu
 • Telefonszáma: 06-1-366-62-22

 

 • K&H Bank Zrt.
 • 1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9.
 • telefon: (06 1) 328 9000
 • szepkartya@kh.hu

 

 

 • Szintén közös adatkezelőnek minősülnek az adatkezelővel kapcsolatban álló szálláskereső portálok üzemeltetői:
 • hu Zrt.
 • 3525 Miskolc, Régiposta utca 9.
 • privacy@szallas.hu
 • +36 30 344 2000

 

 

 • Közös adatkezelő Fony Község Önkormányzata is, akinek az adatkezelő köteles bemutatni a vendégek személyes adatait tartalmazó Fizetővendéglátó Vendégkönyvet:
 • 3893 Fony, Fő út 3.
 • 0646 387-325
 • fony@fony.hu

 

 • Szintén közös adatkezelő a harmadik országból érkező vendégek adatainak továbbítása szempontjából:
  • Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság Észak-Magyarországi Regionális Igazgatóság Miskolc
  • Telefonszám: 0646 501 080
  • E-mail: emr@oif.gov.hu

 

 • Közös adatkezelő:
 • Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt.
 • 1027 Budapest, Kacsa u. 15-23.
 • Telefonszám: 061 4888 700
 • E-mail: info@mtu.gov.hu

 

 • Az adatkezelő a számlák kiállítása kapcsán a Nemzeti Adó- és Vámhivatal által fejlesztett és üzemeltetett számlázó szoftvert alkalmazza és ügyfelei személyes adatait is továbbítja a Hivatal részére.

 

A szerződött adatfeldolgozó és adatkezelő partnerek kizárólag az adatkezelő által adott utasítás alapján (kivéve jogi előírás alkalmazása), titoktartási kötelezettséget vállalva kezelik a partnerek személyes adatait.

 

 1. Az adatkezelő által kötött szerződésekkel kapcsolatos adatkezelés:

 

Vevői szerződések:

 

A vendégház üzemeltetése során az adatkezelő szerződéses partnerei magánszemélyek és jogi személyek egyaránt lehetnek. A szerződéses kapcsolat létrejöttét egy ajánlatkérés előzi meg, e-mailen, telefonon, az adatkezelő közösségi oldalain, vagy értékesítő partnerein keresztül érkező üzenet formájában. Az ajánlatkérő megadja nevét, telefonszámát, e-mail címét, ahova az adatkezelő elküldi vonatkozó ajánlatát. Ha az ajánlat elutasításra kerül, úgy az adatkezelő haladéktalanul, de legkésőbb 30 napon belül törli az érdeklődő személyes adatait. Ha az érintett nem jelez vissza az ajánlat elfogadásáról, vagy elutasításáról, az adatkezelő a személyes adatokat a foglalás tervezett dátumáig megőrzi, ezt követően haladéktalanul, de legkésőbb 30 napon belül törli azokat. A személyes adatok kezelésének jogalapja a szerződés létrehozása (Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pont).

Az ajánlat elfogadása esetén a megadott időpontban a vendégház foglalásra kerül. Szobafoglalásra az adatkezelő weboldalán (www.szallaszemplen.com) is van lehetőség. A foglaláskor létrejön a szerződéses kapcsolat a felek között. A foglalt időpontban a vendégek megérkezésekor, a helyszínen egy bejelentő lap kitöltésére kerül sor. A bejelentő lap a következő személyes adatokat tartalmazza: név, nemzetiség, születési idő, állandó lakhely, e-mail cím, telefonszám, igazolvány szám. A foglaláskor és a bejelentő lapon megadott személyes adatok kezelésének jogalapja a szerződésben vállalt kötelezettségek teljesítése (Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pont). Jogi személy esetén a kapcsolattartó személyes adatainak kezelésére kerül sor, mely az érintett hozzájárulása alapján történik (Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont).

 

Az adatkezelő a szolgáltatás teljesítését követően számlát állít ki vendégei részére. A számla tartalmazza a vendég nevét, címét, esetleg adószámát. A számla kiállítása az adatkezelő jogszabályban rögzített kötelezettsége. A számlán szereplő személyes adatok kezelésének jogalapja tehát, jogi kötelezettség teljesítése (Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés c) pont). Az ilyen módon rögzített személyes adatokat az adatkezelő a jogszabályban írt megőrzési kötelezettségnek eleget téve, 5 évig tárolja.

 

A fényképes igazolványok ellenőrzése során történő személyes adatkezelés:

 

Az adatkezelő a turisztikai térségek fejlesztésének állami feladatairól szóló 2016. évi CLVI. törvény értelmében 2021. szeptember 1-től köteles a vendégek fényképes igazolványát elkérni, annak ellenőrzését elvégezni a szálláshelyre történő bejelentkezéskor. Jelen törvény 18 éven aluli személyekre (kisgyermek, csecsemő) is hatályos. A hivatkozott jogszabályban írt rendelkezések érvényesítése érdekében az adatkezelő az érintett személyi igazolványát/útlevelét/vezetői engedélyét kéri el. A személyes adatok kezelésére jogi kötelezettség teljesítése (Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés c) pont) érdekében, ezzel a jogalappal kerül sor. Az adatkezelő a jogszabályban foglalt kötelezettség teljesítése során birtokába jutott személyes adatokat kizárólag az adatszolgáltatás teljesítése érdekében végrehajtandó feladatai céljából, az azok ellátásához szükséges mértékben ismeri meg és kezeli. Az adatkezelő a vendégek törvényben meghatározott adatait a Kormány által kijelölt tárhelyszolgáltató által biztosított tárhelyen rögzíti. A Kormány által kijelölt tárhelyszolgáltató a Magyar Turisztikai Ügynökség (MTÜ). A törvénymódosítással bevezetett tárhely feladatait a Vendég Információs Zárt Adatbázis (VIZA) rendszer látja el.

 

A Fizetővendéglátó Vendégkönyv alkalmazása során történő személyes adatkezelés:

 

A vendégek adatai alapján kerül kitöltésre a Fizetővendéglátó Vendégkönyv, az adatok a NTAK – a Vendégem szálláshelykezelő szoftverben is rögzítésre kerülnek, valamint az idegenforgalmi adóbevalláshoz is információként szolgálnak. A Vendégem szoftver egy olyan egyszerűsített vendégnyilvántartó alkalmazás, amely az egyszerűsített feladatok ellátását szolgálja. A Magyar Turisztikai Ügynökség ingyenesen biztosítja a legfeljebb 8 szobával és 16 férőhellyel rendelkező szálláshelyek számára. Az adatkezelő is ezt a rendszert alkalmazza adatszolgáltatási kötelezettsége teljesítése érdekében. Az adatkezelő az ezekben a rendszerekben rögzített személyes adatokat, jogi kötelezettség teljesítése jogalappal (Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés c) pont) kezeli.

 

Szállítói szerződések:

 

Az adatkezelő szállítói elérhetőségeit is kezeli és szolgáltató, alvállalkozó cégekkel is kapcsolatban áll. A partnerekkel való kapcsolattartás érdekében ezekben az esetekben is sor kerül személyes adatok kezelésére (a kapcsolattartó, vagy a természetes személy, egyéni vállalkozó személyes adatai). A személyes adatok kezelésének jogalapja a szerződésben vállalt kötelezettség teljesítése (Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pont), vagy a kapcsolattartó hozzájárulása (Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont).

Az adatkezelő, a cégek kapcsolattartóival hozzájáruló nyilatkozatot tölt ki, melyben tájékoztatja őket a személyes adatokkal kapcsolatos jogaikról és hozzájárulásukat kéri, hogy kezelhesse adataikat. Ilyen esetekben a személyes adatok kezelésének jogalapja az érintett kifejezett, írásos, megfelelő tájékoztatáson alapuló hozzájárulása az adatkezeléshez (Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont). Amennyiben a partnerrel kötött szerződés megszűnt és jogszabályban írt őrzési kötelezettség sem vonatkozik az adatok, dokumentumok megőrzésére, úgy a telefonszámok és az e-mail címek törlésre kerülnek. A szerződésben és számlán szereplő személyes adatok megőrzése szintén a jogszabályban írt rendelkezéseknek megfelelően történik, azokat az adatkezelő 5 évig tárolja.

 

 1. A vevők részére kiállított számlák és az azokon szereplő személyes adatok kezelése:

 

Az adatkezelő a szolgáltatás teljesítését követően számlát állít ki vendégei részére. A számla tartalmazza a vendég nevét, címét, esetleg adószámát. A számla kiállítása az adatkezelő jogszabályban rögzített kötelezettsége. A számlán szereplő személyes adatok kezelésének jogalapja tehát, jogi kötelezettség teljesítése (Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés c) pont). Az ilyen módon rögzített személyes adatokat az adatkezelő a jogszabályban írt megőrzési kötelezettségnek eleget téve, 5 évig tárolja.

 

 1. Gyermekek adatai, a személyes adatok különleges kategóriáinak kezelése:

 

A bejelentő lap minden egyes vendég esetében kitöltésre kerül, így tehát 18 éven aluli gyermekek személyes adatai is rögzítésre kerülnek. A 18 éven aluli gyermek személyes adatainak kezelésére a törvényes képviselő hozzájárulásával kerül sor. A vendégek minden esetben nyilatkoznak arról, hogy megismerték és elfogadják az adatkezelő Adatkezelési Tájékoztatójában foglaltakat. A személyes adatok kezelésének jogalapja a szerződésben vállalt kötelezettség teljesítése (Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pont), a törvényes képviselő hozzájárulásával.

Az adatkezelő a turisztikai térségek fejlesztésének állami feladatairól szóló 2016. évi CLVI. törvény értelmében 2021. szeptember 1-től köteles a 18 éven aluli vendégek fényképes igazolványának ellenőrzését is elvégezni a szálláshelyre történő bejelentkezéskor. Az adatkezelő a személyes adatokat a Kormány által kijelölt tárhelyszolgáltató által biztosított tárhelyen rögzíti. A Kormány által kijelölt tárhelyszolgáltató a Magyar Turisztikai Ügynökség (MTÜ). A törvénymódosítással bevezetett tárhely feladatait a Vendég Információs Zárt Adatbázis (VIZA) rendszer látja el. Ebben az esetben a személyes adatok kezelésének jogalapja, jogi kötelezettség teljesítése (Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés c) pont).

 

Az adatkezelő tudomására hozott, vagy tudomására jutott különleges adatot az adatkezelő nem rögzíti. Ha az ilyen jellegű adat az adatkezelő tudta nélkül került az adatkezelő bármely rendszerébe, azt annak észlelését követően haladéktalanul törli a rendszerből.

 

 1. E-mail címek, telefonszámok megőrzése során alkalmazott eljárás:

 

Az adatkezelő tevékenysége során partnerei, vendégei e-mail címét és telefonszámát is megismeri. Az ilyen módon rendszerébe került személyes adatokat, elsősorban szerződéses kötelezettségeinek teljesítése érdekében kezeli (Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pont). Amennyiben a partnerrel kötött szerződés megszűnt és jogszabályban írt őrzési kötelezettség sem vonatkozik az adatok, dokumentumok megőrzésére, úgy a telefonszámok és az e-mail címek törlésre kerülnek. Néhány esetben az adatkezelőnek továbbra is jogos érdeke fűződik az adatok megőrzéséhez, ilyenkor kéri az érintett kifejezett és írásos hozzájárulását személyes adatai őrzéséhez (Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont).

 

 1. Az adatkezelő weboldala:

 

Az adatkezelő elsősorban saját weboldalán (www.szallaszemplen.com) mutatja be tevékenységét, az általa üzemeltetett vendégházat és annak szolgáltatásait.

 

Az adatkezelő weboldala működése során nem használ cookie-kat, így az oldalon ilyen jellegű személyes adatkezelésre nem kerül sor.

 

A weboldalon való foglalásra szolgáló űrlap használata során történő személyes adatkezelés:

 

Szobafoglalásra az adatkezelő weboldalán (www.szallaszemplen.com) is van lehetőség. A foglaláskor létrejön a szerződéses kapcsolat a felek között. A foglalt időpontban a vendégek megérkezésekor, a helyszínen egy bejelentő lap kitöltésére kerül sor. A bejelentő lap a következő személyes adatokat tartalmazza: név, nemzetiség, születési idő, állandó lakhely, e-mail cím, telefonszám, igazolvány szám. A foglaláskor és a bejelentő lapon megadott személyes adatok kezelésének jogalapja a szerződésben vállalt kötelezettségek teljesítése (Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés b) pont). Jogi személy esetén a kapcsolattartó személyes adatainak kezelésére kerül sor, mely az érintett hozzájárulása alapján történik (Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont).

 

 1. Az adatkezelő közösségi oldalai:

 

Az adatkezelő Facebook oldalt is üzemeltet, itt is sor kerül személyes adatok kezelésére. Az adatkezelő Facebook oldalán is népszerűsíti tevékenységét, ismerteti szolgáltatásait. Ezt az oldalt az adatkezelő marketing célokra használja, annak érdekében, hogy az érdeklődők megismerjék az általa üzemeltetett vendégházat.

 

https://www.facebook.com/zoldkapus/

 

Az adatkezelő a Facebookon keresztül is átfogó személyes támogatást nyújt. Ha a Facebookon keresztül intéz kérdést hozzá, igyekszik azt minél előbb megválaszolni. A Facebook oldalon tudomására jutott adatokat kizárólag kérdésének megválaszolásához használja, további reklám célokra nem.

 

A Facebook oldal használatának célja: közösségi média felületen történő reklámozás, információk közlése. A Facebook a saját céljaira is használhatja az adatokat, köztük az érintett profilozását és hirdetésekkel való megcélzását.

 

Ahhoz, hogy a Facebookon keresztül kapcsolatba tudjon lépni az adatkezelővel, be kell jelentkeznie. Ehhez a Facebook adott esetben szintén személyes adatokat kér, illetve tárolja és feldolgozza azokat. Az adatkezelőnek nincs befolyása ezeknek az adatoknak a fajtájára, terjedelmére és feldolgozására, nem kap személyes adatokat a Facebook üzemeltetőjétől. További információt ezzel kapcsolatban a Facebook oldalán talál.

 

A Facebook oldalon követők személyes adatait az adatkezelő hozzájárulásuk értelmében kezeli (Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont), a hozzájárulást megadottnak tekinti azzal, hogy az adott személy kedveli, követi oldalát, bejegyzéseit, illetve kommentet ír azokhoz.

 

Az adatkezelő az Instagram közösségi oldalon is jelen van az alábbi elnevezésű profillal:

 

https://www.instagram.com/explore/locations/410785715799411/zoldkapus-vendeghaz/

 

Az Instagram oldalon a követők személyes adatainak kezelésére kerül sor. Az adatkezelés a követéssel adott hozzájárulás jogalappal történik (Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont).

 

Az adatkezelő további közösségi oldalai, ahol az adatkezelés jogalapja szintén az érintett hozzájárulása (Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont):

 

https://twitter.com/zoldkapus

https://www.tiktok.com/@zoldkapus_vendeghaz

 

 1. Az adatkezelő tevékenységével kapcsolatos panaszkezelés:

 

Az adatkezelő tevékenységével kapcsolatos panaszkezelés során az adatkezelés célja a panasz közlésének lehetővé tétele, az érintett és panasza azonosítása, valamint a törvény szerint kötelezően rögzítendő adatok felvétele, illetve a panasz kivizsgálása, annak rendezésével összefüggő kapcsolattartás.

Megtett panasz esetén az ügyintézés, és így a személyes adatok kezelése – a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény alapján – kötelező. Ennek értelmében a személyes adatok kezelésének jogalapja, jogi kötelezettség teljesítése (Általános Adatvédelmi Rendelet 6. cikk (1) bekezdés c) pont).

Az adatkezelő a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát 3 évig megőrzi, ennek alapján a személyes adatokat is ezen időtartam alatt kezeli.

 

 1. Az adatkezelés biztonsága:

 

Az adatkezelő kötelezi magát arra, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és fenntartja azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Kötelezi magát arra is, hogy minden olyan harmadik felet, akinek az adatokat továbbítja, vagy átadja, felhívja, hogy tegyenek eleget az adatbiztonság követelményének.

 

Az adatkezelő gondoskodik arról, hogy a kezelt adatokhoz illetéktelen személy ne férhessen hozzá, ne hozhassa nyilvánosságra, ne továbbíthassa, valamint azokat ne módosíthassa, törölhesse. A kezelt adatokat kizárólag az adatkezelő és az általa igénybe vett adatfeldolgozó(k) ismerheti(k) meg, azokat harmadik, az adat megismerésére jogosultsággal nem rendelkező személynek nem adja át.

 

Az adatkezelő fokozottan ügyel partnerei, vendégei személyes adatainak biztonságára. A jogszabályi rendelkezések maradéktalan betartása mellett jár el és ezt megköveteli valamennyi partnerétől is. A személyes adatok védelme magában foglalja a fizikai adatvédelmet is (a dokumentumok zárható helyiségben, zárható szekrényben való tárolása), valamint az informatikai védelmet is.

 

Az adatkezelő az érintett által megadott személyes adatokat elsődlegesen a jelen Adatkezelési Tájékoztatóban megadott adatfeldolgozó(k) szokásos védelmi rendszerekkel ellátott szerverein, részben a saját informatikai eszközein, papír adathordozó esetén székhelyén, megfelelően elzárva tárolja.

 

Az érintettek elismerik és elfogadják, hogy személyes adataik megadása esetén az adatok védelme teljes mértékben az interneten és a számítógépes rendszerben nem garantálható. Jogosulatlan hozzáférés vagy adatmegismerés – adatkezelő erőfeszítéseinek ellenére történő – bekövetkezésekor a jelen tájékoztatóban írtak szerint szükséges eljárni.

 

 1. Az adatkezeléssel érintettek jogai:

 

 • Átlátható tájékoztatás:

Jelen Adatkezelési Tájékoztató is azt a célt szolgálja, hogy világos, tömör, átlátható, érthető információkat nyújtson az adatkezelőnél alkalmazott adatkezelési tevékenységről.

 

 • Hozzáférési jog:

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

 

 • az adatkezelés célja,
 • az érintett személyes adatok kategóriái,
 • azon címzettek, akikkel a személyes adatokat közölték,
 • a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama.

 

Az adatkezelőtől a fenti adatokról tájékoztatást kérhet az alábbi címen, e-mail címen:

Tóth Lászlóné 3893 Fony, Rákóczi út 13.

E-mail: zoldkapus@gmail.com

 

Az adatkezelő ezúton tájékoztatja Önt, hogy megkeresésére 30 napon belül válaszol. A postai úton küldött tájékoztatási kérelmekre postai úton, az e-mailen küldött kérelmekre, e-mail útján válaszol az érintetteknek.

 

 • Helyesbítéshez való jog:

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat.

 

Az adatkezelőtől a fenti adatokról tájékoztatást kérhet az alábbi címen, e-mail címen:

Tóth Lászlóné 3893 Fony, Rákóczi út 13.

E-mail: zoldkapus@gmail.com

 

Az adatkezelő ezúton tájékoztatja Önt, hogy megkeresésére 30 napon belül válaszol. A postai úton küldött tájékoztatási kérelmekre postai úton, az e-mailen küldött kérelmekre, e-mail útján válaszol az érintetteknek.

 

 • Törléshez való jog:

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő törölje a rá vonatkozó személyes adatokat. Az adatkezelő – ezen kérelem alapján – köteles törölni a személyes adatokat, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

 

 • a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték,
 • az érintett visszavonja korábban adott hozzájárulását és az adatkezelésnek nincs más jogalapja,
 • az érintett tiltakozik az adatkezelés ellen és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre,
 • a személyes adatokat jogellenesen kezelték,
 • uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges törölni az adatokat.

 

Az adatkezelőtől a fenti adatokról tájékoztatást kérhet az alábbi címen, e-mail címen:

Tóth Lászlóné 3893 Fony, Rákóczi út 13.

E-mail: zoldkapus@gmail.com

 

Az adatkezelő ezúton tájékoztatja Önt, hogy megkeresésére 30 napon belül válaszol. A postai úton küldött tájékoztatási kérelmekre postai úton, az e-mailen küldött kérelmekre, e-mail útján válaszol az érintetteknek.

 

 • Adatkezelés korlátozásához való jog:

Érintett jogosult kérni, hogy az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, elsősorban akkor, ha:

 

 • vitatja az adatok pontosságát,
 • jogellenesnek tartja az adatkezelést, de valamilyen okból mégsem kéri az adatok törlését.

 

Az adatkezelőtől a fenti adatokról tájékoztatást kérhet az alábbi címen, e-mail címen:

Tóth Lászlóné 3893 Fony, Rákóczi út 13.

E-mail: zoldkapus@gmail.com

 

Az adatkezelő ezúton tájékoztatja Önt, hogy megkeresésére 30 napon belül válaszol. A postai úton küldött tájékoztatási kérelmekre postai úton, az e-mailen küldött kérelmekre, e-mail útján válaszol az érintetteknek.

 

 • Adathordozhatósághoz való jog:

Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

 

Az adatkezelőtől a fenti adatokról tájékoztatást kérhet az alábbi címen, e-mail címen:

Tóth Lászlóné 3893 Fony, Rákóczi út 13.

E-mail: zoldkapus@gmail.com

 

Az adatkezelő ezúton tájékoztatja Önt, hogy megkeresésére 30 napon belül válaszol. A postai úton küldött tájékoztatási kérelmekre postai úton, az e-mailen küldött kérelmekre, e-mail útján válaszol az érintetteknek.

 

 • Tiltakozáshoz való jog:

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból, bármikor tiltakozzon személyes adatainak kezelése ellen, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679. rendeletének 21. cikkében írt módon.

 

Az adatkezelőtől a fenti adatokról tájékoztatást kérhet az alábbi címen, e-mail címen:

Tóth Lászlóné 3893 Fony, Rákóczi út 13.

E-mail: zoldkapus@gmail.com

 

Az adatkezelő ezúton tájékoztatja Önt, hogy megkeresésére 30 napon belül válaszol. A postai úton küldött tájékoztatási kérelmekre postai úton, az e-mailen küldött kérelmekre, e-mail útján válaszol az érintetteknek.

 

 • Az érintettet megillető jog automatizált döntéshozatal esetén:

Az érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna, vagy őt jelentős mértékben érintené. Automatizált döntéshozatal minden olyan eljárás vagy módszertan, melynek során technikai automatizmus értékeli ki az érintett személyes jellemzőit és amely rá nézve joghatással jár vagy őt jelentős mértékben érinti. Az adatkezelő nem alkalmaz olyan profilozásra is alkalmas informatikai automatizmusokat, melyek az érintett jogaira nézve jelentős kihatással bírnak.

 

Az adatkezelőtől a fenti adatokról tájékoztatást kérhet az alábbi címen, e-mail címen:

Tóth Lászlóné 3893 Fony, Rákóczi út 13.

E-mail: zoldkapus@gmail.com

 

Az adatkezelő ezúton tájékoztatja Önt, hogy megkeresésére 30 napon belül válaszol. A postai úton küldött tájékoztatási kérelmekre postai úton, az e-mailen küldött kérelmekre, e-mail útján válaszol az érintetteknek.

 

Az adatkezelő vállalja, hogy minden olyan címzettet tájékoztat a fenti jogokkal kapcsolatban részére küldött kérelmekről, akivel a személyes adatokat közölte, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul. Vállalja továbbá, hogy a fenti kérelmek elintézéséről az azokkal kapcsolatos döntésről legkésőbb 30 napon belül értesíti az érintettet (kérelmezőt).

 

 1. Adatvédelmi incidens:

 

Adatvédelmi incidensnek minősül a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését, az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

 

Adatvédelmi incidens esetén az adatbiztonság sérülésének komoly veszéllyel fenyegető szintűnek kell lennie, tehát a sérülésnek olyan fokúnak kell lennie, amely  a személyes adatok:

 

 • megsemmisülésével,
 • elvesztésével,
 • megváltoztatásával,
 • jogosulatlan közlésével vagy
 • jogosulatlan hozzáférésével jár együtt.

 

Incidensnek minősül, ha a fentiek közül bármelyik bekövetkezik, de ez nem zárja ki, hogy több pont is megvalósuljon egyszerre. Nem csupán a szándékos, rosszindulatú magatartások tartoznak e körbe, hanem a gondatlanságból elkövetett sérülések is. Az incidens tehát akkor következik be, ha véletlen vagy jogellenes cselekmény okozza.

 

Adatvédelmi incidensnek minősülnek például:

 

 • személyes adatok dokumentumon, hordozható eszközön, adathordozón vagy informatikai rendszeren (pl. levelezéssel) történő illegális továbbítása,
 • illetéktelen hozzáférések személyes adatokat kezelő informatikai rendszerhez vagy alkalmazáshoz,
 • személyes adatokat tartalmazó adatbázis részének vagy egészének sérülése, vagy elvesztése,
 • az informatikai rendszer részének vagy egészének használhatatlanná válása vírus, vagy egyéb rosszindulatú szoftver által, stb.

 

Az adatvédelmi incidens megfelelő és kellő idejű intézkedés hiányában fizikai, vagyoni, vagy nem vagyoni károkat okozhat a természetes személyeknek, többek között a személyes adataik feletti rendelkezés elvesztését, vagy a jogaik korlátozását, a hátrányos megkülönböztetést, a személyazonosság-lopást, vagy a személyazonossággal való visszaélést, a pénzügyi veszteséget, az álnevesítés engedély nélküli feloldását, a jó hírnév sérelmét, a szakmai titoktartási kötelezettség által védett személyes adatok bizalmas jellegének sérülését, illetve a szóban forgó természetes személyeket sújtó egyéb jelentős gazdasági vagy szociális hátrányt.

 

Egy esetleges adatvédelmi incidens bekövetkezése esetén (kivéve, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve) az adatkezelő haladéktalanul bejelentést tesz a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság felé. Amint az incidens az adatkezelő tudomására jut, azt indokolatlan késedelem nélkül, és ha lehetséges, legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott, bejelenteni köteles. Ha a bejelentés 72 órán belül nem tehető meg, abban meg kell jelölni a késedelem okát, az előírt információkat pedig – további indokolatlan késedelem nélkül – részletekben is közölni kell.

 

Az adatvédelmi incidens bejelentéséhez a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság a honlapján külön e célra létrehozott rendszert üzemeltet, amelyen keresztül a bejelentések elektronikus úton megtehetők.

 

Az adatkezelő nyilvántartja az adatvédelmi incidenseket, feltüntetve az adatvédelmi incidenshez kapcsolódó tényeket, annak hatásait, és az orvoslására tett intézkedéseket. Az adatkezelőnek nyilván kell tartani az incidensekkel kapcsolatos adatokat, köztük az okait, a történéseket és az érintett személyes adatok körét. Emellett szerepelnie kell még a nyilvántartásban az incidensek hatásainak és következményeinek, valamint az orvoslásukra tett intézkedéseknek és az adatkezelő következtetéseit is (például: miért gondolja, hogy az incidens nem bejelentésköteles, vagy ha a bejelentés késedelmesen történik, akkor mi volt a késedelem oka).

 

Nem szükséges bejelenteni a felügyeleti hatóságnak azt az incidenst, amely valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve.

 

Amennyiben az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár az adatkezelő partnereinek, vendégeinek, ügyfeleinek jogaira és szabadságaira nézve, haladéktalanunk tájékoztatja erről az érintett partnert. Az érintett részére adott tájékoztatásban világosan és közérthetően ismertetni kell az adatvédelmi incidens jellegét, és közölni kell a legfontosabb információkat és intézkedéseket.

 

Az érintettet nem kell a fentiek szerint tájékoztatni, ha az alábbi feltételek bármelyike teljesül:

 

 • az adatkezelő megfelelő technikai és szervezési védelmi intézkedéseket hajtott végre és ezeket az intézkedéseket az adatvédelmi incidens által érintett adatok tekintetében alkalmazták, különösen azokat az intézkedéseket, amelyek a személyes adatokhoz való hozzáférésre fel nem jogosított személyek számára értelmezhetetlenné teszik az adatokat;
 • az adatkezelő az adatvédelmi incidenst követően olyan további intézkedéseket tett, amelyek biztosítják, hogy az érintett jogaira és szabadságaira jelentett magas kockázat a továbbiakban valószínűsíthetően nem valósul meg;
 • a tájékoztatás aránytalan erőfeszítést tenne szükségessé. Ilyen esetekben az érintetteket nyilvánosan közzétett információk útján kell tájékoztatni, vagy olyan hasonló intézkedést kell hozni, amely biztosítja az értintettek hasonlóan hatékony tájékoztatását.

 

 1. Tájékoztató a vonatkozó jogszabályokról:

 

 • Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) – a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, GDPR);
 • évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információ-szabadságról (Info. tv.);
 • évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.);
 • évi CXVII. törvény – a személyi jövedelemadóról (SZJA).

 

 1. Bírósághoz fordulás joga:

 

Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el.

 

 1. Adatvédelmi hatósági eljárás:

 

Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

 

Név:                           Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely:                   1055 Budapest, Falk Miksa u. 9-11.

Levelezési cím:         1363 Budapest, Pf. 9.

Telefon:                     0613911400

Fax:                            0613911410

E-mail:                       ugyfelszolgalat@naih.hu

Honlap:                      http://www.naih.hu

 

 1. Egyéb rendelkezések:

 

Az adatkezelő az e tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor ad tájékoztatást. Ilyen esetekben a hatályos jogszabályok rendelkezéseit tekinti irányadónak.

 

Az adatkezelő ezúton tájékoztatja vendégeit, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, a Magyar Nemzeti Bank, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az adatkezelőt. Az adatkezelő a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

 

Az Adatvédelmi Hatóság weboldala további információkat tartalmaz a jelen Adatkezelési Tájékoztatóban hivatkozott adatvédelmi jogokról.

 

Fony, 2022. november 1.

 

 

Tóth Lászlóné